Privatlivspolitik for Ishøj Svømmeklub

 

Dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og

ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Ishøj Svømmeklub er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Formand: John Gath

Adresse: Bredekærs Vænge 19, 2635 Ishøj

Mail: formand@ishojswim.dk

Hjemmeside: www.ishoejswim.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger

- Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse

2) Oplysninger om ledere, instruktører og trænere:

- Almindelige personoplysninger:

• Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

• Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer.

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

• CPR-nummer

• Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysninger fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

• Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

• Idrættens hovedorganisationer, f.eks. om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

• Behandling af lovkrav

• Behandling med samtykke

 

Formålene

1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:

• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

• Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

• Levering af varer og ydelser du har bestilt

• Administration af din relation til os

2. Formål med behandling af oplysninger på ledere, instruktører og trænere

• Håndtering af hverv og pligter i foreningen

• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

• Opfyldelse af lovkrav

• Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

• Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne

behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

- Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.

- Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

- Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent

- Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

- Brug af situationsbilleder, taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

- Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet.

- Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere, instruktører og trænere til disse, for at ledere, instruktører og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer.

- Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

- Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.

- Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.

Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det

tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand

til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores

udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi oplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med

de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine oplysninger

I forbindelse med konkurrencer sker der videregivelse af resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere, instruktører og spillemænd i relevant omgang til Kommune

samt til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder/instruktør/træner eller som lønnet leder/instruktør/træner:

 

Medlemmer

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemsskabets ophør og i overensstemmelse med

følgende kriterier:

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til tre år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

 

Ulønnede ledere/instruktører/trænere

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med

følgende kriterier:

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter dit virke er ophørt Lønnede ledere/instruktører/trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med

følgende kriterier:

• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt. Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere/instruktører/spillemænd til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om

dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

• Retten til indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse

• Retten til sletning

• Retten til begrænsning af behandling

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig

til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine oplysninger, undersøger

vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer

vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være

tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.