Vedtægter Ishøj Svømmeklub

§ 1.
Foreningens navn er ISHØJ SVØMME KLUB (I.S.K.) stiftet den 17.8.1977, og dens hjemsted er Ishøj Kommune.
 
§ 2.
Foreningens formål er gennem undervisning, konkurrence og motion, at fremme interessen for svømning, samt livredning. De enkelte dele af foranstående, optages i foreningens sæsonplan, og gennemføres når et tilstrækkeligt antal medlemmer tilmelder sig og fastholder interessen.
Derudover vil der om muligt arrangeres stævner og arrangementer i svømmeklubben, hvortil klubbens medlemmer indbydes:
  • 1 gang om året afholdes klubmesterskaber med efterfølgende fest. Dette kan foregå i GTI regi.
  • Foredrag om relevante emner i forhold til vand og vandaktiviteter.
  • Stævner hvor andre klubber/foreninger i Danmark indbydes til konkurrence i Ishøj Svømmehal. Dette foregår i GTI regi.
  • Foreningen kan deltage i gennemførelse af arrangementer på tværs af idrætsklubber i Ishøj Kommune.
  • Foreningen kan deltage i gennemførelse af arrangementer med andre svømmeklubber.
 
§ 3.
Foreningen er tilsluttet Svømme Region Øst (SRØ), der er medlem af Dansk Svømmeunion under Danmarks Idrætsforbund, og undergivet dets love og bestemmelser, og Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI) og undergivet deres regler.
 
§ 4.
I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen, og er gældende for en sæson.
Kontingentet betales i en årlig rate, undtaget er konkurrencesvømmere, der må dele kontingentet i to rater, der betales 1/9 og 25/1.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens foranledning udnævnes på en generalforsamling.
Eksklusion af et medlem kan ske efter beslutning i bestyrelsen, men kan af det ekskluderede medlem indankes for en generalforsamling, der da træffer den endelige beslutning under iagttagelse af de bestemmelser, der ifølge Danmarks Idrætsforbunds love gælder vedrørende eksklusion.
For at få en skriftlig udmeldelse skal hele kontingentet for året være betalt.
 
§ 5.
Foreningen ledes af en bestyrelse på mellem "3 og 5 medlemmer og minimum 1 suppleant".
Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer.
Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer: Formand, næstformand og kasserer.
Foreningen tegnes af formanden, ved formandens fravær næstformanden og kassereren i forening.
Der må ikke optages lån & kreditter.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Der skrives referat fra alle bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsesmøde bør finde sted én gang om måneden i sæsonen, eller når mindst 2/3 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske dette.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
Ansatte i foreningen kan ikke sidde i bestyrelsen.
 
§ 6.
Den ordinære generalforsamling vælger minimum én revisor for en periode på 2 år.
 
§ 7.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 31. marts, hvortil indkaldes med mindst 14 dages varsel ved, mail til alle medlemmer via foreningens hjemmeside og/eller ved opslag i svømmehal og foreningens hjemmeside.
Foreningens regnskabsår er fra d. 1/1 til d. 31/12.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen skal fremgå af indkaldelsen og offentliggøres sammen med indkaldelsen senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
Øvrige modtagne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside, senest 5 dage før den ordinære generalforsamling.
På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Formandens skriftlige og mundtlige beretning fremlægges til godkendelse.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og budget til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen:
2-årig periode: 3-5 bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.
6. Valg af en revisor.
7. Eventuelt.
Stemmeberettigede på en ordinær generalforsamling er alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke i restance til klubben. Forældre til medlemmer under 16 år, har på generalforsamlingen 1 stemme pr. medlem, der ikke er i restance til klubben. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Skriftlig afstemning skal gennemføres såfremt 1 medlem begærer det. Er der stemmelighed foretages der en ny afstemning.
 
§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom, ledsaget af motiveret dagsorden til formanden.
En ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 21 dage efter begæring og ved indkaldelse med samme varsel og på samme måde som ved den ordinære generalforsamling.
Stemmeberettigede på en ekstraordinær generalforsamling er alle, der er medlemmer på det tidspunkt den ekstraordinære generalforsamling indvarsles, som er fyldt 16 år og ikke i restance til klubben. Forældre til medlemmer under 16 år har på den ekstraordinære generalforsamling 1 stemme pr. medlem, der ikke er i restance til klubben. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
§ 9.
Ændringer i foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 10.
Medlemmer må rette sig efter det ordensreglement, der er gældende for svømmehallen og i øvrigt følge opsynets og trænernes anvisninger.
Al virksomhed indenfor foreningen sker på den pågældendes eget ansvar, hvis ingen af foreningen tegnet forsikring dækker.
 
§ 11.
Foreningen kan kun opløses når beslutning herom tages på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Der kræves da, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.
Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af et af de forbund, den er tilsluttet, skal evt. modtagne ejendele tilbageleveres til de respektive forbund.
Udover det nævnte tilfalder foreningens formue Ishøj Idrætsråd, der har beløbet stående i 5 år som startkapital til en lignende aktivitet i svømmehallen.
Således revideret ved generalforsamlingen den 30.03.2017